Egyszerű múlt idő - (Simple Past Tense)

Képzése: az ige 2. alakja, azaz ige + -ed

Helyesírási tudnivaló:

  • amennyiben rövid magánhangzó után rövid mássalhangzó áll, a végződés előtt megkettőződik: stop - stopped, fit - fitted.

  • amennyiben mássalhangzó+ -y-ra végződik az ige, az -y az -ed előtt -i-re változik: cry- cried, try - tried etc.

Kiejtési tudnivalók:

  • zöngés mássalhangzó után -d-nek ejtjük: cleaned, opened,

  • zöngétlen mássalhangzó után -t-nek ejtjük: stopped,

  • -t vagy -d után -id-nek ejtjük: treated, wanted

A rendhagyó igék 2. alakját külön meg kell tanulni! Ilyenek, mint például did, wore, rang, came, won. Ezeket az igéket általában minden tankönyvben felsorolják az utolsó oldalak valamelyikén.

Kérdésnél és tagadásnál a do segédige múlt idejét, azaz a did alakot használjuk, utána a főige to nélküli alakja következik.

Did you meet him yesterday? (Találkoztál vele tegnap?)

I didn't see her last week. ( Nem láttam őt a múlt héten.)

Használata:

1. Konkrét múlt idejű, akár egyszeri, pillanatnyi, akár szokásos cselekvéseknél.

Időhatározói: last night/week/month/year (múlt éjjel, héten, hónapban, évben, yesterday (tegnap), two days ago (két napja), once (egyszer), one day/morning/ afternoon (egy napon, reggel, délután), then ( azután), at that time (abban az időben), when (amikor) etc.

Például: I bought a new dress last week. (A múlt héten vettem egy új ruhát.)

2. Két múlt idejű időpont között lezajlott cselekvéseknél:

I worked here from 1982 to 1992. (1982-től 1992-ig dolgoztam itt.)

Régi szokás kifejezésére, amely ma már nem jellemző az alanyra, a used to-t használjuk: I used to smoke when I was younger. (Dohányoztam, amikor fiatalabb voltam.)

Kérdése: Did you use to play football when you were younger? (Fociztál, amikor fiatalabb voltál?)

Tagadása: I didn't use to play football when I was ten years old. (10 éves koromban nem fociztam.) érettségi tételek