Felszólító mód - (Imperative Mood)

Csak második személyben használjuk, egyes és többes számban egyaránt a to nélküli főnévi igenévvel fejezzük ki:

Open the books. (Nyissátok ki a könyveteket!)

Don't be angry with Peter. (Ne légy mérges Péterre!)

Első és harmadik személyben körülírást, a to let igét használjuk to nélküli főnévi igenévvel:

Let me go. (Hadd menjek!)

Let's go to the cinema. (Menjünk moziba!)

Don't let him smoke. (Ne dohányozzon!)

Az angolban pontot teszünk a felszólító mondat után.

Műveltetés

Az angolban a műveltetést különféle szerkezetekkel fejezzük ki attól függően, hogy mit hangsúlyozunk.

1. Amennyiben az elvégzett cselekvésen van a hangsúly, és nem a személyen, a következő szerkezetet használjuk:

  • have vagy ritkábban get + tárgy + az ige 3. alakja

Például: I had my flat painted last week. (Múlt héten kifestettem a lakást.)

2. Amennyiben viszont a cselekvést végző személy a lényeges, a következő szerkezetet használjuk:

  • have + a cselekvő személy tárgyesetben + ige to nélküli főnévi igeneve + tárgy

Például: I had her cut my hair yesterday. (Tegnap levágattam vele a hajam.)

3. A cselekvést végző személy a lényeges, de a szerkezet jelentése: rávenni, rábeszélni valakit valamire:

  • get + a cselekvő személy tárgyesetben + to -s infinitive

I should get him to see a doctor. (Rá kellene vennem, hogy menjen orvoshoz.)

4. Lényeges a cselekvést végző személy, de a következő szerkezetet főleg érzelmek közvetítésére használjuk:

  • make + a cselekvő személy tárgyesetben + to nélküli infinitive:

This film made me cry. (Ez a film megríkatott.)

A "have, make és get igék" minden igeidőben állhatnak. Egyszerű jelenben és múltban a "do" segédigével kérdezünk és tagadunk.

Did you have your car fixed yesterday? (Megjavíttattad tegnap a kocsid?)

Yes, I did vagy No, I didn't a rövid válasz.

A többi igeidőben fordított szórenddel kérdezünk.

érettségi tételek