Folyamatos jelenidő Present Continuous vagy Present Progressive Tense)

Képzése:

to be ige jelen idejű ragozott alakja + főige -ing-es alakja.

Now I am writing a letter. (Most levelet írok.)

Kérdésnél fordított szórendet alkalmazunk:

What are you doing now? (Mit csinálsz most?)

I am reading. (Olvasok.)

Are you reading? Yes, I am or No, I am not. Eldöntendő kérdésre rövid választ adunk.

Helyesírási tudnivalók:

1. A szó végi néma -e elmarad az -ing előtt: come - coming

2. A szóvégi mássalhangzó, amennyiben előtte rövid magánhangzó áll, megkettőződik: run - running, fit - fitting, begin - beginning, forget - forgetting

3. A szóvégi -y megmarad, sőt az -ie végű igék végződése -ing előtt -y-ra változik: die - dying, lie - lying

Használata:

1. A beszéd pillanatában végbemenő cselekvés esetén:

Peter is having lunch now. (Péter most éppen ebédel.)

Időhatározói: now (most), right now (éppen most), just now (épp most), at present (jelenleg), at the moment (pillanatnyilag), at this time (ekkor)

2. A jelen bizonyos időszakára vonatkozó cselekvés esetén:

He is studying history at the university. (Az egyetemen történelmet tanul - nem feltétlenül most .)

3. Néhány gyakoriságot kifejező határozó mellett, amennyiben ez a beszélőt bosszantja: He is always listening to music. (Állandóan zenét hallgat.)

Figyelem! A gondolkodást, véleményt, érzékelést, érzelmet és birtoklást kifejező igéket nem használhatjuk ebben az igeidőben! Ilyenek például: to see (látni), to hear (hallani), to feel (érezni), to think (gondolni), to believe (hinni), to understand (megérteni), to remember (emlékezni), to like (kedvelni), to love (szeretni), to have (birtokolni), to smell (valamilyen szaga van), to taste (valamilyen íze van) etc.

Ezekkel az igékkel vagy egyszerű jelent, vagy a can segédigét használjuk.

Do you believe me? (Hiszel nekem?)

I can hear you now. (Hallak.) érettségi tételek