MELLÉKNÉV

A melléknevek a mondatban legtöbbször jelzői szerepet töltenek be, ami azt jelenti, hogy főnevek előtt állnak, és mint ahogyan a magyarban, az angolban sem egyeztetjük a hozzátartozó főnévvel.
Például: There is a beautiful girl in the class. (Van egy szép lány az osztályban.)
There are some beautiful girls in the class. (Vannak szép lányok az osztályban.)
Bizonyos igék mellett állítmány is lehet. Ilyenek például a következők:
to be, to seem, to look, to feel, to taste, to sound, etc.
It looks good. (Jól néz ki.) It sounds good. (Jól hangzik.)
Egyes mellékneveket használhatunk főnévi értelemben is, mint például the British (a britek), the poor (a szegények), the rich (a gazdagok). Ilyenkor határozott névelő áll előttük, a melléknév egyes számban marad, de az ige többes számba kerül.

Például: The English like tea. (Az angolok szeretik a teát.)


A melléknevek fokozása
A tulajdonságot jelentő melléknevek fokozhatók.
Az egyszótagú melléknevek (figyelem, a kiejtés számít), valamint a kétszótagú melléknevek közül a - le, -er, -ow, -y és -some végű mellékneveket, továbbá azokat, amelyeknél a hangsúly a második szótagra esik, középfokban az -er,
felsőfokban az -est végződés segítségével képezhetjük.
Például: fit - fitter - fittest (fitt)
big - bigger - biggest (nagy)
Figyelem! Amennyiben két mássalhangzó között rövid magánhangzó van, a szóvégi mássalhangzó megkettőződik a végződés előtt.
fine - finer - finest (finom, szép)
nice - nicer - nicest (rendes, helyes) Figyelem!
Ilyenkor a szóvégi -e elmarad!
gentle - gentler - gentlest (nemes)
clever - cleverer - cleverest (okos, ügyes)

narrow - narrower - narrowest (keskeny, szűk)
ugly - uglier - ugliest (csúnya)
polite - politer - politest (udvarias)
(Ezt a szót a véghangsúlyosra hoztam fel példának.)
handsome - handsomer - handsomest (jóképű)
Figyelem! Ezt a típust körülírással is lehet fokozni:
handsome - more handsome - most handsome
Ezzel el is érkeztünk a másik csoporthoz, mely szerint az imént felsorolt kétszótagúakhoz nem tartozó illetve kettőnél több szótagú mellékneveket körülírással fokozzuk: középfokban a more, felsőfokban a most szócska segítségével.
Például: boring - more boring - most boring (unalmas) pleasant - more pleasant - most pleasant (kellemes)
Kivételek itt is akadnak:
good - better - best (jó)
bad - worse - worst (rossz)
far - farther - farthest (távoli - távolabbi - legtávolabbi)
further - furthest (további - legtovábbi)
little - less - least (kicsi)
Ezzel eljutottunk a negatív fokozáshoz. Amennyiben “lefelé” fokozunk, középfokban a less, felsőfokban a least szót kell a melléknév elé tenni,

Például: interesting - less interesting - least interesting (érdekes - kevésbé érdekes - legkevésbé érdekes)

érettségi tételek